Dotacje unijne

Zrealizowany projekt

Firma TRANSPORT PRZETWÓRSTWO DREWNA JACEK FRANKOWSKI w okresie 20.04.2012 – 31.03.2014 realizowała projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I Projekty inwestycyjne.

W ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.01.02.01-30-690/12-00 zawartej w dniu 24.10.2013r. przedsiębiorstwo zrealizowało projekt pt.: Wzrost innowacyjności firmy Transport Przetwórstwo Drewna Jacek Frankowski poprzez wdrożenie technologii cięcia drewna.

W ramach w/w projektu firma TRANSPORT PRZETWÓRSTWO DREWNA JACEK FRANKOWSKI zakupiła:

Inwestycja pozwoliła na wprowadzenie do oferty nowego produktu/usługi:

Udoskonalenie produktu/usługi:

W efekcie realizacji projektu przedsiębiorstwo stworzyło 1 nowe miejsce pracy. Zrealizowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy konkurencyjności oraz pozwoliła zrealizować cele przedsiębiorstwa m.in. takie jak:

Szczegółowe dane zrealizowanego projektu:

Termin realizacji projektu: 20.04.2012 – 31.03.2014
Wartość inwestycji: 2 061 487,00PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 2 000 000,00PLN
Kwota dofinansowania: 1 200 000,00PLN

Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności firmy Transport Przetwórstwo Drewna Jacek Frankowski poprzez wdrożenie technologii cięcia drewna.
Całkowita wartość inwestycji: 2 061 487,00PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 200 000,00PLN
Beneficjent : TRANSPORT PRZETWÓRSTWO DREWNA JACEK FRANKOWSKI

zdjęcie dotacji unijnych